Yukleniyor Lutfen Bekleyiniz......

İçeriği Gönder


Ne Yapıyoruz ?

İletişim


İletişim
info@karincaymm.com.tr 0216 463 00 34

Hakkımızda


Üst Düzey Butik Yeminli Mali Müşavirlik ve Muhasebe Hizmetleri Sektörü, çok basit anlatımıyla, "otomatik ve robotik" olmayan, rutin hizmetler vermeyen, her bir çalışanı sizinle birlikte düşünen, sorularınızla ayrı ayrı ilgilenip, size özel ve net çözümler sunan bir sektördür. KARINCA K&K olarak, bu sektörün öncü liderlerinden biri olmaktan gurur duymaktayız.

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmeti Nedir ?


Kişinin;

Ana rahmine düştüğü andan, (bir şirketin ise sicile kaydından) ölümü (tasfiyesi) ve sonrası dâhil, sorumlu olduğu en önemli "şey", vergidir.

Şirket kavramının var olduğu günden bu yana neredeyse otomatik olarak oluşmuş Mali Müşavirlik, mesleğimizin belkemiğidir.

Yeminli Mali Müşavirlik kavramıyla, hâlen Türkiye ve İngiltere dâhil ve sadece daha birkaç ülkede, mesleğimizin en üst kurumu olarak düzenlenmiştir.

Anayasamızın 73. Maddesine göre vergi, şöyle düzenlenmiştir:

 • "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
 • Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
 • Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. (…)"
Kısacası herkes Anayasa’ya göre ve mâli gücü oranında kamu giderlerine katılmak mecburiyetindedir.

Normal şartlar altında, (özelleştirmeler vs. dışında) bir ülkenin asıl geliri vergidir.

Mülki sınırlar içinde yaşayan (faaliyet gösteren) gerçek veya tüzel kişiler, mali hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken kendi varlıklarını dahi tehdit eden sonuçlara sebebiyet verebilmektedirler.

Dolayısıyla Yeminli Mali Müşavirler, içinde bulundukları ülkeleri adına, (ilgili kamu çalışanları ile birlikte) yaşayan gerçek ve tüzel kişilerin bu son derece önemli “yükümlülüğü”;

Doğru, Zamanlı, Düzgün, Usulüne uygun ve gereken şekilde yerine getirmeleri için özellikle eğitilmiş, tecrübeli, ülkelerine ve adına çalıştıkları kişilere sadece vergi ödeme yükümlülüğü değil, mali danışmanlık ve diğer ilgili konularda da destek vermek üzere, kanunda kendilerine tanınan görevleri ifa eden uzmanlardır.

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri:


KARINCA K&K'nın Yeminli Mali Müşavirlik Bölümü, kurumsal olarak, bu görevini, Eski Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir, İstanbul Vergi Merkezi İcra Kurulu Üyesi, Eski Türkiye Vergi Konseyi Üyesi ve Bağımsız Denetçi Sn. Mustafa KOÇ başkanlığındaki grubuyla 1997 senesinden itibaren tek bir yanlışa tolerans vermeden sürdürmektedir.

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre ;

 • İsteyen firmaların kurumlar ve gelir vergisi beyannamelerinin ekleriyle birlikte tasdik edilerek rapora bağlanması,
 • Yapılan ihraç işlemleri nedeniyle indirim konusu yapılamayan KDV’nin iadesi ve mahsubu konusunda tasdik işlemleri,
 • Belirtilen konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapılması, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş verilmesi, rapor ve benzerlerinin düzenlenmesi, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerin yapılması,
 • Enflasyon düzeltmesi ve amortisman hesaplarının tasdiki işlemleri,
 • KDV Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca yapılan uluslararası taşımacılık istisnası nedeniyle KDV iadesi veya mahsubu işlemlerinin tasdiki,
 • KDV Kanunu’nun 13/a,b maddesinde yer alan mükelleflere işletmelerinde kullanacakları deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler, deniz, hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler istisnasının KDV iade / mahsuplarının tasdiki,
 • Sermayenin ödendiğinin tespitine dair tasdik işlemleri,
 • İlişiksizlik belgesi raporu, (SSK Primleri ile ilgili)
 • Bankalar tarafından müşterilere açılacak krediler ve/veya verilecek kefalet ya da teminatların belli tutarı geçmesi halinde bilanço ve gelir tablosunun tasdik işlemi,
 • Gümrük beyannamelerinin tasdiki,
 • Dahilde işleme izin belgesine dayanarak yurt içinden KDV siz olarak alınan mallarla ilgili işlemlerin tasdiki,
 • İndirimli oranda KDV’ye tâbi işlemlerin tasdiki,
 • Sermayeye ilave edilecek işletme içi fonların tespiti (Enflasyon düzeltme farklarının, olağanüstü yedek akçe, özel fonlar, dağıtılmamış karlar)
 • Vakıfların hesaplarının incelenmesi ve tasdiki,
 • Radyo – Televizyon Üst Kurul paylarının tespiti,
 • İthali kontrol altına alınan ürünlerle ilgili tasdik işlemleri,
 • Organize Sanayi Bölgelerinin hesaplarının incelenmesi,
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin "yatırım indirimi" ile ilgili işlemler,
 • KDV Kanunu’nun 29/2nci maddesi uyarınca “temel gıda maddeleri” ile ilgili olup, indirilemeyen Katma Değer Vergisi nedeniyle doğan iade ve/veya mahsup işlemleri,
 • Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ilişkin KDV iadesi,
 • Uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV iadesi,
 • ÖTV’si sıfıra indirilen akaryakıt kullanımına ilişkin düzenlemeler,
 • Üreticiler Tarafından Yerli Tarım Ürünlerinden İmal Edilerek Teslim Edilen Biyoetanol, Harmanlayıcıların ise Satın Aldıkları Biyoetanolü Benzinle Harmanlanmasına ve Elde Edilen Karışımın Teslim Edilmesinden yararlanmaları işlemlerini yapabilirler.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik


Dünya gezegeninde arıların yok olmasının İnsanlığın hızla yok oluşuna neden olacağını artık neredeyse hepimiz biliyoruz.

Çok basitçe muhasebecilik, Dünya’nın dev parasal çarklarının yıpranmadan, hatta parçalanmadan dönmesini sağlayan en önemli mesleklerden biridir.

Muhasebeciler Dünya yüzünden şu anda silinirlerse, Dünya’nın o dev parasal çarklarının en fazla birkaç ay içinde parça parça olacağı simüle edilmiştir.

Bir şirketin doğru bir bilanço ve gelir tablosuna sahip olması, o şirketin beyni hariç tüm organlarının doğru çalıştığını gösterir. Aynı şirketin bilanço ve gelir tablolarında başarılı oranların olması, aynı zamanda o şirketin beyninin de doğru çalıştığını gösterir.

Yani, bir anlamda bakarsanız, bir şirketin muhasebecisi ya da muhasebecileri, o şirketin MR (manyetik rezonans) cihaz sahipleri ve uzmanlarıdır.

Şirketin tüm organlarının doğru çalışıp çalışmadığını gösteren uzmanlar, o şirketin muhasebecileri ve daha fazla bilgi veren raportörleri ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleridir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hizmetleri


3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre ;

 • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
 • Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
 • Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara, hukuki olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir denir.

Ayrıca:

Aşağıda belirlenen işler meslekle bağdaşan işlerden olup yapılmasında bir sakınca yoktur.
 • Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmak,
 • Limited ve anonim şirketlerde ortak, komandit şirketlerde komanditer ortak olmak veya murakıplık yapmak,
 • Meslek mensuplarının, üyesi oldukları ve kurumlar vergisinden muaf olan yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ve yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevlerinde bulunmak,
 • Kadrolu olarak çalışmamak şartıyla öğretim ve eğitim amacı ile ders vermek,
 • Devamlılık arz etmemek kaydı ile gazete ve dergilerde yazı ve makale yazmak,
 • Seminer ve konferanslara katılmak.
 • (21. 11. 2007 Tarihinde eklenen fıkra) Her türlü yazılı ve görsel sanat ve edebiyat faaliyetinde bulunmak.
KARINCA K&K Muhasebe Bölümü 2009 senesinden beri, Galatasaray Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunu, Kurumsal Yönetim Uzmanı, Kamu Gözetim Kurulu Bağımsız Denetçisi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sn. İdris Can Koç ve takımı ile birlikte toleranssız hizmet vermeye devam etmektedir.


Okuduğunuz bu içeriği paylaşın : | |

Danışmanlığa mı ihtiyacınız var? Temas kurmaktan çekinmeyin.

Kişi odaklı, uzun yıllar deneyimli ve profesyonel ekibimiz size en hızlı şekilde çözümler sunmaya hazırdır.

En üste çık